Spracovanie osobných údajov v súlade s nariadením EÚ

Poskytovateľ služieb a prevádzkovateľ webovej stránky www.amibb.sk a internetového obchodu https://amibb.e-present.eu  je obchodná spoločnosť AMI BB SK s.r.o., so sídlom Zábava 41, 976 55 Ľubietová, IČO: 52 791 718, DIČ: 2121132684, IČ DPH: SK2121132684, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, Vložka číslo: 37735/S (ďalej aj len „Poskytovateľ“ alebo „správca“). Kontaktné údaje Poskytovateľa: obchod@amibb.sk.

Poskytovateľ chráni osobné údaje fyzických osôb (ďalej aj ako „jednotlivcov“) v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej aj ako „nariadenie GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej aj ako „zákon o OOÚ“). 

Vaše osobné údaje sú spracovávané výhradne v súlade s platnou legislatívou. Osobné údaje spracovávame výhradne so súhlasom jednotlivca – klienta. Je iba na jeho slobodnom rozhodnutí, či svoj súhlas v nami navrhnutom rozsahu poskytne, alebo neposkytne. Poskytnutie súhlasu je úplne dobrovoľné a raz poskytnutý súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Rozsahom poskytnutého súhlasu sme viazaný a plne ho rešpektujeme.

 

 1. ÚČEL SPRACOVANIA

1.1. Vaše osobné údaje budeme spracovávať za účelom realizácie Vašich objednávok, objednaných služieb, fakturácie alebo pre účely doručenia objednávok na Vašu kontaktnú adresu.

 

 1. ROZSAH SPRACOVANIA

2.1 Spracovávame nasledujúce zákaznícke údaje, ktoré sú potrebné pre realizáciu objednávok a ktoré nám poskytujete

a) vedome, a to:

 • meno
 • priezvisko
 • ulica a súpisné číslo
 • poštové smerovacie číslo
 • mesto
 • štát
 • krajina
 • telefónne číslo
 • názov spoločnosti
 • IČO
 • DIČ
 • IČ DPH
 • e-mailová adresa

b) údaje, ktoré nám poskytujete nevedome, a to:

 • IP adresa

 

 1. DOBA SPRACOVANIA

 3.1. Vaše osobné údaje budú bezpečne uložené, zhromažďované, spracovávané a archivované z dôvodu vedenia účtovných záznamov a dokladov po dobu 10 rokov (na základe článku č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov) od poslednej realizovanej objednávky.

 

 1. AKÉ INFORMÁCIE ZHROMAŽĎUJEME

 4.1. Tento web používa súbory cookie. Súbor cookie je malé množstvo údajov generované webom  a ukladané webovým prehliadačom. Slúži na zapamätanie si informácií o vás, podobne ako to robí súbor predvolieb vytvorený softvérovou aplikáciou. Súbory cookie vykonávajú viacero odlišných funkcií. Niektoré súbory cookie sú nevyhnutné na to, aby sme vám mohli poskytnúť náš web a služby. Súbory cookie môžu byť „pretrvávajúce“, ktoré v zariadení zostanú aj potom, ako web opustíte, alebo môže ísť o súbory cookie „relácie“, ktoré sa odstránia po zatvorení internetového prehliadača. Predvoľby súborov cookie môžete spravovať pomocou nastavení prehliadača, ale nezabudnite pritom na to, že niektoré funkcie webu nemusia byť k dispozícii alebo nemusia efektívne fungovať.

4.2. Poskytovateľ nebude osobne identifikovať návštevníkov a nebude používať súbory cookie na kontaktovanie osôb.

4.3. Používaním našej webstránky vyjadrujete súhlas so zásadami spracovania osobných údajov uvedených v tomto vyhlásení a súčasne s naším používaním súborov cookie tak, ako je opísané vyššie. Ak s týmito podmienkami nesúhlasíte, webstránku nepoužívajte.

4.4. Ak používate našu webstránku, na ktorej využívame súbory cookies, používame Vaše údaje najmä na sledovanie návštevnosti a zlepšovanie našich služieb, spracovávame údaje o vašom správaní na webe na základe nášho oprávneného záujmu. Údaje o vašom správaní na webe nezískavame iba z cookies. 

4.5. Zhromažďujeme informácie o prehliadači počítača, ako aj IP adrese a polohe príslušnej osoby, type prehliadača, operačnom systéme a navštívených webových stránkach. Ak web navštívite z mobilného alebo iného zariadenia, môžeme zhromaždiť jedinečný identifikátor príslušného zariadenia. Tieto informácie nám umožňujú zobraziť alebo formátovať relevantný obsah a služby pre dané zariadenie. 

4.6. Ak si prehliadate náš web, môžeme zhromažďovať anonymné informácie o tom, kde ste a ako ho používate a navigujete sa v ňom. Použijeme ich na zlepšenie funkcií a prístupnosti webu pre používateľov, aby sme mohli sledovať návštevnosť webu. 

4.7. Pre tieto účely osobné údaje používame na obdobie maximálne 12 mesiacov pričom po túto dobu údaje uchovávame iba v pseudonymizovanej podobe. Proti tomuto spracovaniu máte právo uplatniť námietku.

4.8. Ak nám napíšete, zavoláte alebo pošlete e-mail, použijeme Vaše údaje na to, aby sme vám mohli odpovedať, pričom uchováme záznamy Vašej korešpondencie. Pre tieto účely osobné údaje uchovávame po dobu 24 mesiacov. Proti tomuto spracovaniu máte právo uplatniť námietku.

 

 1. REKLAMNÉ A PROPAGAČNÉ SLUŽBY

 5.1. Zaškrtnutím príslušného políčka pri registrácii a/alebo pri zrealizovaní jednorazovej objednávky beriete na vedomie, že v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR môže predávajúci po doručení objednaného tovaru, resp. služby kupujúcemu, na základe Vášho súhlasu spracúvať osobné údaje kupujúceho aj na účely priameho marketingu a zasielať na e-mailovú adresu kupujúceho informácie o nových produktoch, zľavách, akciách na ponúkaných tovaroch a iných marketingových aktivitách na zlepšovanie ponuky našich služieb.

5.2. Máte právo namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov, o ktorých predpokladáte, že sú, alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Ak namietnete takéto spracúvanie, ukončíme spracúvanie Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu odo dňa doručenia takejto námietky a Vaše osobné údaje sa na takéto účely už nebudú spracúvať.

5.3. Svoj súhlas môžete taktiež kedykoľvek odvolať zaslaním písomnej žiadosti na e-mailovú adresu obchod@amibb.sk. Bezodkladne po obdržaní odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov zabezpečíme blokovanie a likvidáciu Vašich osobných údajov, ktoré boli predmetom spracúvania na marketingové účely. 

5.4. V prípade, ak ste sa rozhodli, udeliť nám súhlas na spracúvanie Vašich údajov na marketingové účely, súčasne potvrdzujete, že tento súhlas ste nám udelili dobrovoľne a ste si vedomý/á, že tento súhlas platí až do jeho odvolania, prípadne do skončenia doby spracúvania Vašich osobných údajov.

5.5. Vaše osobné údaje sme oprávnení spracovávať po skončení pôvodného účelu spracovania len v nevyhnutnom rozsahu pre účely štatistiky, účtovníctva a prieskumu, a poskytnúť tretím stranám alebo verejnosti súhrnné štatistické informácie o zákazníkoch, návštevnosti, obrate a ďalšie údaje, avšak v anonymizovanej podobe tak, že na ich základe nebude možné nijakým spôsobom identifikovať našich zákazníkov.

5.6. Ako dotknutá osoba môžete u nás písomne uplatniť všetky Vaše práva podľa príslušných ustanovení zákona o OOÚ. Ak máte podozrenie, že Vaše osobné údaje sú neoprávnene spracúvané, máte právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava.

5.7. Vaše osobné údaje spracúva Poskytovateľ, pričom ich poskytuje na základe zmluvy len svojim zmluvným partnerom, a to za účelom vykonania registrácie, spracovania objednávky našich služieb, dopravy zakúpeného tovaru ku Vám, zaúčtovania prijatých platieb, servisnej podpory a prevádzky a zabezpečenia ochrany údajov uložených na serveri v datacentre, ktorí ich spracúvajú pre nás, na základe našich pokynov a v súlade s týmto dokumentom,  a to:

 • Slovak Parcel Service r.o., IČO: 31 329 217
 • IN TIME, s.r.o., IČO: 31 342 621

5.8. Naši zmluvní partneri sú povinní dodržiavať všetky potrebné bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia, aby vašim osobným údajom poskytli požadovanú ochranu.

5.9. Zaväzujeme sa uchovávať Vaše informácie v bezpečí a zabezpečené, pričom používame náležité technické a organizačné bezpečnostné opatrenia na predchádzanie ich straty alebo nepovoleného prístupu k nim. 

5.10. Okrem vyššie uvedených sprostredkovateľov služieb, ktorí spracúvajú vaše osobné údaje, má k niektorým Vašim údajom prístup aj spoločnosť, ktorá poskytuje Poskytovateľovi služby platobnej brány – prepojenie s bankou platiteľa pri úhrade prostredníctvom internet bankingu a spoločnosť, ktorá zabezpečuje úhradu priamo prostredníctvom bankovej karty platiteľa. V daných prípadoch dochádza k spracovaniu údajov dotknutej osoby, ktoré je možné získať v dôsledku použitia karty, najmä meno a priezvisko platiteľa a tiež údajov o karte ako sú platnosť karty a ochranné údaje, ktoré však nie je možné považovať za osobné údaje.

5.11. Na základe Vášho udeleného súhlasu so zásadami spracovania osobných údajov uvedenými v tomto vyhlásení a súčasne s naším používaním súborov cookie môžeme Vaše údaje odovzdať reklamným a sociálnym sieťam, a to konkrétne:

 • Google Ireland Limited (registračné číslo: 368047), so sídlom Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko; podmienky ochrany súkromia tejto spoločnosti sú dostupné tu: https://policies.google.com/technologies/ads
 • Facebook Ireland Limited, so sídlom 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02 X525, Írsko; podmienky ochrany súkromia tejto spoločnosti sú dostupné tu: https://cs-cz.facebook.com/about/privacy

5.12. V prípade odovzdania Vašich údajov našim sprostredkovateľom, môžu byť osobné údaje prenesené aj do tretích krajín, t.j. krajín, ktoré nie sú členskými štátmi Európskej únie alebo zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Všetky takéto odovzdávania budeme uskutočňovať len v prípade, že sa príslušný sprostredkovateľ zaviaže dodržiavať štandardné zmluvné doložky vydané Európskou komisiou a dostupné na adrese http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:385:0074:0084:CS:PDF.

 

 1. VAŠE PRÁVA

 6.1. Právo na prístup k údajom

6.1.1. Používateľ webovej stránky a e-shopu (ďalej aj len „dotknutá osoba“ alebo „používateľ“) má právo na získanie informácií o tom, či Poskytovateľ spracováva osobné údaje dotknutej osoby, na aký účel, akým spôsobom a v akom rozsahu dochádza k spracovávaniu jeho osobných údajov.

6.2. Právo na prenositeľnosť údajov

6.2.1. Dotknutá osoba má právo získať kópiu správcom spracovávaných či uchovávaných osobných údajov a pokiaľ je to technicky možné, vyžiadať si všetky o ňom spracovávané informácie v štruktúrovanom, bežne používanom, strojovo čitateľnom formáte. Uplatnením tohto práva získava používateľ kontrolu nad svojimi osobnými údajmi a má rovnako možnosť ich v takto získanej podobe predať inému správcovi.

6.3. Právo na opravu údajov

6.3.1. Používateľ má právo v prípade podozrenia na nesprávnosť alebo neúplnosť uložených údajov požiadať správcu údajov o opravu.

6.4. Právo na obmedzené spracovanie údajov

6.4.1. Používateľ má právo na to, aby správca obmedzil spracovanie jeho osobných údajov, alebo zneprístupnil vybrané osobné údaje, alebo dočasne odstránil zverejnené údaje počas riešenia sťažností týkajúcich sa napr. presnosti osobných údajov.

6.4.2. Keď je spracovávanie obmedzené, správca má povolené uchovávať osobné údaje dotknutej osoby, ale nie ich ďalej spracovávať, a to dovtedy, kým sa príslušná záležitosť nevyrieši.

6.4.3. Ak správca zdieľa osobné údaje s akoukoľvek treťou stranou (napríklad so sprostredkovateľom), musí ju upozorniť na obmedzenie spracovávania osobných údajov príslušnej dotknutej osoby, ktoré platí až do odvolania. Po odvolaní musí byť na to upozornená aj tretia strana. 

6.5. Právo na vymazanie (zabudnutie) údajov

6.5.1. Používateľ má právo na vymazanie svojich osobných údajov bez zbytočného odkladu, pokiaľ už nie sú potrebné pre účel, pre ktorý boli zhromažďované, alebo spracovávané a pominul zákonný dôvod ich prípadnej archivácie. Pri požiadavke na vymazanie údajov budú všetky nenávratne vymazané a súvisiace objednávky (ak existujú) budú anonymizované.

6.5.2. Ak správca zdieľa osobné údaje s akoukoľvek treťou stranou (napríklad so sprostredkovateľom), musí ju upozorniť na vymazanie alebo príslušných osobných údajov dotknutej osoby.  

6.6. Právo vzniesť námietku

6.6.1. Dotknutá osoba môže namietať voči spracovávaniu svojich osobných údajov na základe dôvodov týkajúcich sa ich konkrétnej situácie. Poskytovateľ môže následne príslušné osobné informácie spracovávať iba v prípade, že dokáže predložiť presvedčivé právne dôvody na spracovávanie (ktoré sa určujú od prípadu k prípadu).

6.6.2. Dotknutá osoba však môže namietať voči spracovávaniu svojich osobných údajov bez uvedenia dôvodu, ak spracovávame údaje na priame marketingové účely.

6.7. Právo podať sťažnosť

6.7.1. Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť dozornému orgánu pokiaľ sa domnieva, že spracovávanie jeho osobných údajov je v rozpore s nariadením GDPR alebo zákonom o OOÚ.

 

 1. POSTUP PRI VYBAVOVANÍ ŽIADOSTÍ

 

7.1. Po prijatí platnej žiadosti dotknutej osoby musím správca odoslať odpoveď „bezodkladne“, nie neskôr ako jeden mesiac od prijatia žiadosti. Túto jednomesačnú lehotu je možné v prípade potreby a vzhľadom na komplexnosť a množstvo žiadostí predĺžiť o ďalšie dva mesiace. Príslušnú dotknutú osobu o takomto predĺžení musí správca informovať v priebehu prvého mesiaca od prijatia žiadosti spolu s odôvodnením oneskorenia alebo predĺženia. 

7.2. Poskytovateľ musí po vykonaní zmeny, odstránenia alebo obmedzenia na základe žiadosti dotknutej osoby komunikovať s osobou, ktorá podala žiadosť, a so všetkými tretími stranami, s ktorými jej osobné informácie zdieľala. 

7.3. Informácie alebo komunikácie poskytnuté dotknutým osobám na základe žiadosti musia byť: 

 • v stručnom, zreteľnom a ľahko pochopiteľnom aj prístupnom formáte a v jednoduchom jazyku; 
 • písomné (napr. list alebo e-mail); ak dotknutá osoba podá žiadosť v elektronickej podobe (napr. e-mailom), odpoveď môže poskytovateľ poskytnúť tiež v elektronickej podobe (t. j. e-mailom) – ak je to možné a príslušná osoba od vás nepožaduje niečo iné.

7.4. Všetky informácie alebo komunikácie týkajúce sa určitej žiadosti musia byť bezplatné. Výnimku predstavujú prípady, kedy je žiadosť dotknutej osoby „zjavne neodôvodnená alebo neprimeraná“ (napríklad v prípade opakujúcich sa žiadostí). V týchto prípadoch môže správca tejto dotknutej osobe: účtovať primeraný poplatok; alebo zamietnuť žiadosť.  

7.5. Prevádzkovateľ je povinný zaznamenávať všetky žiadosti používateľov v súvislosti s obmedzením, opravou a vymazaním jeho údajov

 

UPOZORNENIE:                                

V prípade neposkytnutia súhlasu a osobných údajov Vám nebudeme môcť na základe Európskeho nariadenia o ochrane osobných údajov poskytnúť žiadne služby.

V Bratislave, dňa 11.11.2020